Cập nhật Luật San Rafael: Quyền của người thuê nhà được trở lại căn hộ sau khi được sửa chữa

Posted on April 15, 2024


Cập nhật Luật San Rafael: Quyền của người thuê nhà được trở lại căn hộ sau khi được sửa chữa

Chỉ áp dụng trong vùng cơ hội Canal

Map of Opportunity Zone
Bản đồ vùng Cơ hội Canal nơi áp dụng chính sách.

Chính sách hiện tại là gì?

ờ San Rafael, luật pháp quy định rằng chủ nhà có thể đuổi người thuê nhà để thực hiện những sửa chữa đáng kể. Nếu điều này xảy ra, chủ nhà phải trả tiền di dời cho người thuê nhà thanh toán hỗ trợ, nhưng người thuê nhà không có quyền quay trở lại căn hộ khi việc sửa chữa được hoàn thành.

Những gì đã thay đổi?

Vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Thành phố San Rafael đã thộng qua chính sách yêu cầu chủ nhà cung cấp cho người thuê quyền quay trở lại căn hộ của họ sau khi sửa chữa xong hoàn thành. Luật này chỉ áp dụng trong khu vực được gọi là “Cơ hội Canal” được tô màu xanh lục trong bản đồ trên.

Nếu người thuê nhà muốn quay lại căn hộ sau khi sửa chữa xong, người thuê nhà phải tiếp tục trả tiền thuê trong thời gian căn hộ đang được sửa chữa để duy trì hợp đồng thuê hiện tại.

Trong khi căn hộ đang được sửa chữa, chủ nhà phải:

a) Trả cho người thuê một khoản tiền hàng ngày để trang trải chi phí chỗ ở tạm thời; HOẶC

b) Cung cấp một căn hộ tương đương trên khu đất này hoặc một khu đất khác ở San Rafael.

Nếu người thuê nhà không muốn tạm thời di dời và quay trở lại căn hộ sau khi sửa chữa, họ có thể chọn chuyển đi vĩnh viễn. Họ sẽ là đủ điều kiện nhận khoản thanh toán hỗ trợ di dời.

Chính sách này áp dụng CHỈ đến những ngôi nhà nằm trong khu vực bản đồ được tô màu xanh lá cây và có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.

 

Báo cáo đầy đủ về chính sách này có tại liên kết sau:

https://storage.googleapis.com/proudcity/sanrafaelca/2024/04/6.a-Anti-Displacement-Urgency-Ordinance-and-Temporary-Relocation-Assistance-for-the-Canal-Opportunity-Zone.pdf  

 

 

 

Close window