Pride Flag

The City of San Rafael celebrates Pride Month

 

Rent Freeze in Canal Neighborhood/Suspensión de aumento de renta en el área de Canal/Đóng Bang Tiền Thuê Trong Vùng Lân Cận Canal

Posted on August 27, 2021


City of San Rafael logo

Rent Freeze in Canal Neighborhood until December 31, 2021 

Census tracts 1122.01 and 1122.02)  

This means that legally your rent cannot be raised. 

On January 19th, the City of San Rafael City Council adopted a temporary “rent freeze” ordinance for tenants residing in certain residential units through December 31, 2021. The temporary moratorium solely applies in two designated US Census Tracts, Tract Nos. 1122.01 (Canal Neighborhood) and 1122.02 (Southeast San Rafael and Canal neighborhood), which have been most disproportionally impacted by COVID-19 and have the greatest level of housing instability.  The rent freeze does not apply to single-family homes, properties containing one or two housing units, accessory dwelling units, and residential units for which an initial Certificate of Occupancy was issued on or after February 1, 1995. An Eviction Moratorium is also in effect until September 30, 2021. This means you cannot be evicted from your rental unit for non-payment of rent due to COVID-19. 

Need Help? 

If your landlord/property manager tries to raise your rent, you can call Legal Aid of Marin for help. You may be eligible for rental and utility assistance even if you borrowed to stay current or are a subtenant. Legal Aid of Marin  415-492-0230 ext. 102. 

Or you can call the City of San Rafael at 415-485-3070.  Bi-lingual staff available to answer questions.  


Suspensión de aumento de renta en el área de Canal hasta  el 31 de diciembre del 2021 

(Census tracts 1122.01 and 1122.02) 
Esto significa que legalmente su renta o alquiler del apartamento no se puede aumentar.  

 El 19 de enero, el Concejo Municipal de la Ciudad de San Rafael adoptó una ordenanza temporal de “congelación de alquiler” para los inquilinos que residen en ciertas unidades residenciales hasta el 31 de diciembre de 2021. La moratoria temporal solo se aplica en dos áreas del censo de EE. UU. Designadas, Tract Nos. 1122.01 (Canal Barrio) y 1122.02 (Sureste de San Rafael y barrio Canal), que han sido los más impactados de manera desproporcionada por COVID-19 y tienen el mayor nivel de inestabilidad habitacional. La congelación de alquiler no se aplica a viviendas unifamiliares, propiedades que contienen una o dos unidades de vivienda, unidades de vivienda accesorias y unidades residenciales para las cuales se emitió un Certificado de Ocupación inicial a partir del 1 de febrero de 1995. La Moratoria de Desalojo también está en vigencia hasta 30 de septiembre de 2021. Esto significa que no puede ser desalojado de su unidad de alquiler por no pagar el alquiler debido a COVID-19. 

Moratoria de Desalojo también en vigor hasta el 30 de septiembre del 2021. Esto significa que no puede ser desalojado de su unidad de alquiler por no pagar la renta debido a COVID-19. 

¿Necesitas ayuda? 

Si su arrendador/administrador de la propiedad intenta aumentar el costo de alquiler, puede llamar a Legal Aid of Marin para obtener ayuda. Puede ser elegible para asistencia con el alquiler y los servicios públicos incluso si pidió prestado para mantenerse al día o si es un subinquilino.
Asistencia Legal de Marin 415-492-0230 ext. 102. 

O puede llamar a la Ciudad de San Rafael al 415-485-3070. Personal bilingüe disponible para responder preguntas.  


Đóng Bang Tin Thuê Trong Vùng Lân Cn Canal Đến Ngày 31 Tháng 12 Năm 2021 

THUÊ CỐ ĐỊNH 

(Các vùng điều tra dân số 1122.01 và 1122.02) 

Điều này có nghĩa là về mặt pháp lý, tiền thuê nhà của bạn không thể được tăng lên. 

Vào ngày 19 tháng 1, Hội đồng thành phố San Rafael đã thông qua sắc lệnh “đóng băng tiền thuê” tạm thời cho những người thuê cư trú tại một số đơn vị dân cư nhất định cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Lệnh cấm tạm thời chỉ áp dụng trong hai khu vực được chỉ định số 1122.01 (Kênh Barrio) và 1122.02 ( Đông Nam San Rafael và Vùng lân cận Canal), nơi bị COVID-19 tác động không cân xứng nhất và có mức độ bất ổn về nhà ở cao nhất. Việc đóng băng tiền thuê không áp dụng cho các ngôi nhà dành cho một gia đình, các tài sản có một hoặc hai đơn vị ở, các căn hộ phụ và các đơn vị ở đã được cấp Giấy chứng nhận cư trú ban đầu kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1995. Lệnh cấm trục xuất cũng có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Điều này có nghĩa là bạn không thể bị đuổi khỏi đơn vị cho thuê của mình vì không trả tiền thuê do COVID-19.    

LỆNH TRỤC XUẤT  

cũng có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Điều này có nghĩa là bạn không thể bị đuổi khỏi đơn vị cho thuê của mình vì không thanh toán tiền thuê do COVID-19. 

CẦN GIÚP ĐỠ? 

Nếu chủ nhà / người quản lý tài sản của bạn cố gắng tăng tiền thuê nhà của bạn, bạn có thể gọi cho Legal Aid of Marin để được giúp đỡ. Bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê và tiện ích ngay cả khi bạn vay mượn để ở hiện tại hoặc là người thuê lại. 
Trợ giúp pháp lý của Marin 415-492-0230 ext. 102. 

Hoặc bạn có thể gọi cho Thành phố San Rafael theo số 415-485-3070. 
Nhân viên song ngữ sẵn sàng trả lời các câu hỏi. 

Close window